วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในการจัดโครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้

          อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี ได้กล่าวว่า
          การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการสอนผ่านเว็บหรือเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้ อาจารย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่ คือ ครูวิทยาศาสตร์ ยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจมาจากสาเหตุที่โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และวัสดุการทดลอง และที่สำคัญก็คือ บางโรงเรียนอาจมีครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงวุฒิหรือผู้สอนตรงวุฒิแต่ขาดทักษะการสอนการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง หรือขาดประสบการณ์ในการทดลองบางสาระในเนื้อหาวิชา เป็นต้น      
          ดังนั้น อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม eXeLearning (http://www.exelearning.org)  ซึ่งเน้นเนื้อหาเป็นข้อความ ภาพนิ่ง และวิดีทัศน์ โดยเน้นการใช้ "วิธีการสอนแบบสาธิตขั้นตอนการทดลอง" ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการร่วม กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science and Mathematics Program: SMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีก 9 โรงเรียน (http://smp-blogspot.com) โดยให้ครูผู้สอนในโรงเรียน SMP เป็นครูผู้สอนหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นักศึกษาในรายวิชา WBI เป็นผู้พัฒนาบทเรียน สำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งต้นแบบในการจัดทำครั้งนี้ กำหนดเนื้อหาการทดลองหรือปฏิบัติการในรายวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4  จำนวน 7 เรื่อง โดยใช้หลักสูตรที่ปรับใช้ร่วมกันของโรงเรียนในเครือข่าย SMP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาเพิ่มเติม เคมีเล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสามารถการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) โดยจัดทำเนื้อหารวม 7 เรื่อง ดังนี้
          1) เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
          2) การแยกสายการกลั่นธรรมดา
          3) การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ
          4) การเกิดปฏิกิริยาของสายประกอบไอโอนิก
          5) การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
          6) สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
          7) การแยกสายด้วยกรวยแยก
    ซึ่งวันนี้กลุ่มของ ครู 4G ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี อาจารย์รายวิชา เว็บช่วยสอน ให้จัดทำการถ่ายวีดีโอ เพื่อทำวีดีทัศน์โปรโมทโครงการ SMP เป็นการบูรณาการนำสายวิชาของตัวเองโดยทำวีดีโอประยุกต์นำเสนอผลงานของสายวิทยาศาตร์  ในหัวข้อที่ 1 เรื่อง เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาขาวิชาเคมี ให้ความรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานในการทดลองทางด้านเคมี พร้อมทั้งอธิบายการใช้งาน ข้อดี ข้อควรระวัง เช่น บีกเกอร์ บิวเรตต์ หลอดหยดสาร กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ขวดรูปชมพู่ กรวยแล้ว กระจกนาฬิกา หลอดทดลอง ปิเปตต์ปริมาตรเดียว ปิเปตต์ปริมาตร ลูกยางดูด เป็นต้น


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
 
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
   ก่อนสู่บทเรียนอาจารย์เกริ่นนำความรู้เกี่ยวกับ บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเข้าสู่บทเรียน
   อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf  และดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้  
    เรื่อง อีเลิร์นนิ่ง : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ e-Learning : from theory to practice
    บทที่ 1 อีเลิร์นนิ่ง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด
    บทที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 3 วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 5 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 7 ระบบจัดการเรียนการสอน
    บทที่ 8 การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
    บทที่ 9 สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 10 การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
         อาจารย์สอนการทำแบบทดสอบบนโปรแกรม eXe อาจารย์ยกตัวอย่างโดยเปิดคลิปวีดีโอ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจมากขึ้น 

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
 


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          - ความเป็นมา
          - ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ
          - ลักษณะสำคัญ
          - ประเภทของการสอนผ่านเว็บ
          - ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ)
ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          - ความหมาย
          - ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก
          - ข้อดี ข้อจำกัด
          - ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          - การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ
ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          - รูปแบบการสอนผ่านเว็บ
          - ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          - รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
          - ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphi

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

         อาจารย์แนะนำการใช้งาน Prezi เป็นโปรแกรมนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย สามารถนำไปประกอบบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บได้
         งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซนงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซนงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
         งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 8
                                   รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)
วัน พุธ ที่  26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561     อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3
     ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย
         1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
         2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ
      ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7
                                   รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)
วัน พฤหัสบดี ที่  13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
 อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้    

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6
                                   รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


          อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน
ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา HTML จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้  และมีหัวข้อดังนี้
*** แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
-          การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
-          ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
-          การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
-          หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
-          กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
-          e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning
*** แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
-          HTML Tutorial
-          HTML.COM: Free Lesson
-          สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย

อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษากลับไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บด้วย eXeเป็นรายบุคคล ไปดูเกี่ยวกับแผนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมาประกอบการนำเสนอในคาบถัดไป